प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ

NAMS को प्रयोग र म.ले.प.मा लगत कट्टा र सम्परीक्षको लागि लेखी पठाउने ढाँचा

1 month ago

पेश्की फर्स्यौट सम्बन्धी कागजातको नमूना ढाँचा

1 month ago

प्रदेश तहसिल कार्यालयले प्रयोग गर्ने- सरकारी बाँकी असुल गर्ने कागजातको नमूना ढाँचा

1 month ago

प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिमा बेरुजुको जवाफ प्रतिक्रिया पठाउने ढाँचा

1 month ago

प्रदेशस्तरीय आयोजना माग फारम

1 month ago

बेरुजु फर्स्यौट कार्ययोजना र अनुगमन सम्बन्धी ढाँचा नमूना

1 month ago

बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी कागजातको ढाँचा नमूना

1 month ago

सरकारी बाँकी सरह लगत कायम गर्ने कागजातको नमूना

1 month ago

आ.व. २०७९-८० को बार्षिक आर्थिक विवरण

1 year ago

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.