प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्स्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्स्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

2 कोशी प्रदेश आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०८०

कोशी प्रदेश आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०८०

3 खाजा खर्च सम्बन्धि कार्यविधि, २०८०

खाजा खर्च सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० 

4 प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

5 प्रदेशस्तरीय आयोजना छनौट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

प्रदेशस्तरीय आयोजना छनौट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

6 प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ (दोस्रो संशोधनसहित)

प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ (दोस्रो संशोधनसहित)

7 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि २०७९

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि २०७९

8 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८

9 वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७८

वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७८

10 खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

11 अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन तथा समन्वय सम्बन्धि कार्यविधि २०७८

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन तथा समन्वय सम्बन्धि कार्यविधि २०७८

12 प्रदेश नं. १ संचित कोष संचालन कार्यविधि २०७४

प्रदेश नं. १ संचित कोष संचालन कार्यविधि २०७४

13 कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७९

कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७९

14 प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५(संशोधन)

कार्यविधि

15 प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पहिलो संशोधन

विशेष अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.