प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 कोशी प्रदेश सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०

कोशी प्रदेश सामयिक राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०

2 कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०

कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०

3 कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०

कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८० 

4 दोश्रो कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०

अध्यादेश

5 दोश्रो कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०

अध्यादेश

6 कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०

कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०

7 कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०

कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०

8 प्रदेश कर तथा गैह्रकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रदेश कर तथा गैह्रकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५

9 गाउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

गाउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

10 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४

11 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

12 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

13 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

14 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६

15 प्रदेश_आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_सम्बन्धमा_व्यवस्था_गर्न_बनेको_ऐन

प्रदेश_आर्थिक_कार्यविधि

16 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७४
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७४
17 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
18 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६
19 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७
20 आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ देखि २०७७/७८ सम्मको प्रदेश विनियोजन ऐनहरुको संगालो
आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ देखि २०७७/७८ सम्मको प्रदेश विनियोजन ऐनहरुको संगालो
21 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८
22 प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५
23 प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६
24 प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७
25 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्मको प्रदेश आर्थिक ऐनहरुको संगालो
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्मको प्रदेश आर्थिक ऐनहरुको संगालो
26 प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८
27 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७९
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७९
28 प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९

प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९

29 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९

30 प्रदेश आकस्मिक कोष संचालन ऐन २०७५

प्रदेश आकस्मिक कोष संचालन ऐन २०७५

31 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५

 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.